II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej

W dniu 5. lutego 2016 roku z inicjatywy Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu związanych z żywnością i żywieniem w ramach II Wielkopolskiej Konferencji – Nauka Gospodarce Żywnościowej. Po pięciu latach od pierwszej edycji, Oddział Wielkopolski PTTŻ postanowił zorganizować drugą – pod tytułem „25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej”, co ściśle wpisywało się w obchody 25. rocznicy powstania tegoż Oddziału. Swoim patronatem Konferencję objął Jego Magnificencja Rektor UP prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz Dziekan WNoŻiŻ prof. dr hab. Jan Michniewicz.

Wzorem pierwszego spotkania, w gmachu Kolegium Rungego na wspólnych obradach zgromadzili się technologowie i żywieniowcy – reprezentujący świat nauki oraz doświadczeni praktycy pracujący na co dzień w zakładach przemysłu spożywczego. Idea wydarzenia o takim charakterze wiązała się przede wszystkim z chęcią integracji obu środowisk poprzez ukazanie dorobku i możliwości środowiska naukowego działającego na rzecz gospodarki żywnościowej oraz identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw z branży żywnościowej. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość prezentacji wyników swoich badań w formie posterów w sześciu kategoriach tematycznych: Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym; Bioprodukty- pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie w produkcji żywności; Nowoczesne technologie produkcji żywności; Współczesne trendy w kształtowaniu jakości żywności; Zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłu spożywczego oraz Żywność dla świadomego konsumenta.

Liczni przedstawiciele świata nauki, zarówno z naszej Uczelni, jak i z innych ośrodków krajowych chętnie prezentowali swoje dokonania, odpowiadali na nurtujące pytania i poszukiwali naukowych rozwiązań poruszanych problemów. Środowisko tzw. „przemysłu” z zaangażowaniem artykułowało swoje potrzeby, wskazywało problemy na jakie napotykają chcąc podjąć współpracę z jednostkami naukowymi.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Jan Pikul. Rozpoczynając obrady, Prezes PTTŻ-OW dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska przedstawiła krótko dwudziestopięcioletnią historię Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ, przybliżyła Uczestnikom dotychczasową działalność towarzystwa, zwróciła też szczególną uwagę na postaci, które na stałe wpisały się w tę historię. Obecnym na sali byłym Prezesom Oddziału, w podziękowaniu za wkład włożony w rozwój PTTŻ-OW, wręczono zasłużone róże.

Po wykładzie plenarnym na temat łubinu, mającego wszelkie predyspozycje, aby stać się „polską soją”, odbyła się sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 92 komunikaty przedstawiające wyniki badań z różnych obszarów technologii żywności i żywienia. Rozmowy kuluarowe były okazją do odświeżenia starych i nawiązania nowych kontaktów w określonych obszarach zainteresowań Uczestników. W sesji przedpołudniowej Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania trzech wykładów, w których przedstawiono dogłębnie relacje pomiędzy nauką a biznesem na płaszczyźnie zmian postępujących w branży spożywczej. Na przykładach własnych doświadczeń Prelegenci omówili, w jaki sposób technologie opracowywane w jednostkach naukowych są poddawane wdrożeniom, przybliżyli Uczestnikom jak w praktyce wygląda proces przygotowania oferty dla biznesu i komercjalizacja pomysłów opracowanych w jednostkach naukowych.

Po przerwie obiadowej Uczestnicy wysłuchali czterech kolejnych prezentacji w ramach sesji popołudniowej, której tematem były problemy związane z innowacyjnością i implementacją nowych rozwiązań technologicznych. Podczas tej części Konferencji przedstawiciele jednostek naukowych w kooperacji z partnerami z przemysłu dzielili się swoimi doświadczeniami, a Słuchacze mieli możliwość spojrzenia na zagadnienie innowacyjności i jej wdrażania od strony jednostek naukowych oraz zakładów przemysłowych. Ostatnie dwa wystąpienia w tej części dotyczyły ruchu klastrowego, jako czynnika wspomagającego innowacyjność polskiej gospodarki.

W obradach wzięło udział 121 uczestników reprezentujących 12 ośrodków naukowych z całej Polski: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie, Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Uhninie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, no i oczywiście Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W Konferencji uczestniczyli też przedstawiciele jednostek przemysłowych, takich jak Zeelandia sp. z o.o., Unilever Polska, Colian S.A.TK Nano sp. z o.o., Servisoft sp. z o.o., Sokołów S.A.,Celiko S.A Wielkopolskie Centrum Klasteringu, JHJ sp. z o.o.

Pokłosiem Konferencji jest sześć recenzowanych monografii, opatrzonych numerami ISBN, w których opublikowano prace tematycznie związane z prezentowanymi w sesji posterowej komunikatami. Wydane one zostały w formie elektronicznej przez Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu i dostępne są na stronie http://www.foodsciences.edu.pl/monografie.html.

Organizację Konferencji wsparli także sponsorzy, wśród nich znane firmy z branży spożywczej, jak: Colian S.A., Celiko S.A., Zeelandia sp. z o.o., Unilever S.A. oraz Strauss Cafe Poland sp. z o.o..

Konferencji towarzyszył tradycyjnie organizowany karnawałowy Bal Technologa Żywności. Tym razem była to już jego osiemnasta edycja, w której uczestniczyło prawie 100 osób. W Zagrodzie Bamberskiej spotkali się zarówno stali bywalcy jak i nowi adepci tego typu spotkań, by ponownie świętować kończący się karnawał.

Organizując II. Wielkopolską Konferencję Nauka Gospodarce Żywnościowej nie mieliśmy pojęcia, że spotka się ona z tak wielkim odzewem, zarówno ze strony świata nauki, jak i przemysłu. Przekonani, że spotkania takie są konieczne, mamy nadzieję, że Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej stanie się cyklicznym wydarzeniem w naszym środowisku.

FOTORELACJA z konferencji

Zapraszamy także do zapoznania się z doniesieniami prezentowanymi podczas konferencji: