Streszczenia

Wymogi pisania streszczenia

Układ strony streszczenia jest następujący: margines lewy 2,5 cm; margines prawy 2,5 cm; margines górny 2,5 cm; margines dolny 2,5 cm. W pierwszym wierszu należy wpisać temat doniesienia pogrubioną czcionką Times New Roman 14 wg poniższego wzoru. W drugim wierszu, poniżej tematu, należy podać imiona oraz nazwiska autorów czcionką Times New Roman rozmiar 12. Przy czym należy za nazwiskiem w indeksie górnym oznaczyć cyfrą arabską afiliację danego autora. Odstęp pomiędzy tematem, a nazwiskami autorów powinien wynosić 12 pkt a między afiliacją a nazwiskami autorów 6 pkt. Afiliacja autorów powinna być podana czcionką ukośną Times New Roman 11 wg poniższego wzoru. Tytuł, autorzy oraz ich afiliacje powinny być wyśrodkowane. Odstęp pomiędzy afiliacją a początkiem tekstu streszczenia powinien wynosić 12 pkt.