Członkiem zwyczajnym  może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką technologii i nauk o żywności, która zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistnienia celów Towarzystwa. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów wydziałów technologii żywności i pokrewnych. Szczegółowo prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych PTTŻ opisuje Statut PTTŻ (rozdział III).

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa. Członkom wspierającym oferujemy umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Towarzystwa, możliwość zamieszczenia materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych i w miejscach organizacji spotkań, konferencji i wykładów. 

Aby zostać Członkiem Towarzystwa należy wypełnić deklarację i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczyć ją na adres Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności - Oddział Wielkopolski. 


Oświadczenie dot. RODO - pobierz