Odział Wielkopolski PTTŻ został powołany do życia w Poznaniu, 12 lutego 1991 roku. Podczas zebrania założycielskiego zorganizowanego przez pracowników naukowych Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (aktualnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 49 osób, zarówno pracowników naukowych jak i poznańskich instytucji o profilu żywnościowym. Drogą wyborów powołano Zarząd Oddziału, którego pierwszym Prezesem został jeden z inicjatorów powstania Oddziału - Pan prof. dr hab. Jerzy R. Warchalewski. Funkcję prezesa Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ w kolejnych kadencjach pełnili:

- I i II Kadencja (1991-1997) – prof. dr hab. Jerzy R. Warchalewski,

- III Kadencja (1997-2000) – prof. dr hab. Edward Pospiech,

- IV Kadencja (2000-2003) – prof. dr hab. Janusz Czapski,

- V Kadencja (2003-2006) – prof. dr hab. Henryk Jeleń,

- VI i VII Kadencja (2006-2012) – prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

- VIII Kadencja (2012-2015) – dr hab. inż. Dorota Piasecka-Kwiatkowska.

Dzięki tym osobom i niezwykle aktywnym członkom od ponad dwudziestu lat PTTŻ-OW dociera do szerokiego grona osób specjalizujących się w dziedzinie nauk o żywności, zarówno na uczelniach jak i w instytutach naukowych, oraz zakładach produkcji żywności. W celu upowszechniania najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk związanych z produkcją żywności, Oddział Wielkopolski PTTŻ cyklicznie organizuje publiczne wykłady wygłaszane przez zapraszanych gości zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Z inicjatywy pierwszego Prezesa prof. dr hab. Jerzego R. Warchalewskiego prowadzono działalność wydawniczą: w ramach biblioteki PTTŻ-OW w latach 1991- 2000 wydano 20 prac o charakterze popularno-naukowym, którym Biblioteka Narodowa nadała numer ISSN 0867-5384; a w latach 1994-1998 wydane  zostały monografie naukowe, jako efekt cyklicznie organizowanych podczas targów Polagra i Poleko seminariów z cyklu "Związki Nauki z praktyką"; w 2000 roku wydano książkę, pracę zbiorową pod redakcją J.Czapskiego, W. Grajka, E.Pospiecha  "Surowce, technologia i dodatki, a jakość żywności". 

Aktywność PTTŻ wyrażała się też poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych. Obok wspomnianych wcześniej seminariów „Związki nauki z praktyką” należy wymienić: 

  • Konferencje współorganizowane ze Środkowopomorską Radą NOT w Koszalinie poświęcone: opakowaniom (1999), dodatkom do żywności (2000) oraz bezpieczeństwu żywności (2001),
  • Sesje Naukowe Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, których Oddział Wielkopolski był współorganizatorem, w 1992, 2000 i 2009 roku 
  • Seminarium „Dodatki do żywności - szansa, czy zagrożenie dla konsumenta” zorganizowane razem z  Krajową Izbą Dodatków do Żywności w 2001,
  • Sesję naukową: „Technologia mięsa-osiągnięcia i przyszłość” zorganizowaną z okazji 50-lecia Katedry i Instytutu Technologii Mięsa AR w Poznaniu, w 2003 roku 
  • Cykl trzech seminariów: „Wykrywanie zafałszowań żywności za pomocą techniki bliskiej podczerwieni NIR”, „Postęp w analityce lipidów żywności”, „Zastosowanie metod impedymetrycznych do szybkiej detekcji i oceny wzrostu mikroorganizmów” w 2004 roku,
  • X Jubileuszową Sesję Naukową Młodej Kadry Naukowej PTTŻ nt.: „Jakość i prozdrowotne cechy żywności” w 2005 roku.
  • Międzynarodową konferencję naukową nt. „Jakość surowca mięsnego. Stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu” w 2005 roku.
  • „I Wielkopolską Konferencję - Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” zorganizowaną wspólnie z Katedrą Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011,
  • XVIII Sesję Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesji Międzynarodowej „Quo Vadis Alimentum?” w maju 2013 roku.

Do tradycji działalności OW PTTŻ należą też organizowane od 1997 roku Bale Technologa, na które corocznie czekają członkowie i sympatycy Towarzystwa.  

Działalność Oddziału Wielkopolskiego PTTŻ to także wieloletnia współpraca z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Żywieniowego,  Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Wielkopolskim Oddziałem SITSpoż.

Obecnie Towarzystwo czerpiąc z dobrych wzorców, stara się kontynuować dotychczasowe obszary swojej aktywności, za priorytetowe zaś zadanie działalności uważa możliwość rozwoju ściślejszej i bardziej wszechstronnej współpracy z przemysłem. 

Opracowała mgr Ewelina Mroczek


Seria Popularno-Naukowa - Biblioteczka PTTŻ-OW (ISSN 0867-5384)

1. J.R. Warchalewski (1991): Enzymy w technologii żywności przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, s. 26.

2.  J. Czapski (1991): Barwniki i problemy związane z barwieniem żywności, Czyli w czerwcu pod czerwcem siedzi czerwiec, Nr 2, s. 35.

3.  W. Obuchowski (1991): Preparowane produkty zbożowe problemy technologiczne i żywieniowe, s. 26

4. J. Pikul (1991): Powstawanie obcego, niepożądanego zapachu i smaku w mięsie ogrzewanym i przechowywanym w warunkach chłodniczych, s. 38.

5.  W. Fiszer (1992): Promieniowanie jonizujące szansą trwałej i zdrowej żywności, s. 32.

6.   M. Piasecki (1992): Półprodukty i produkty ziemniaczane problemy technologiczne i żywieniowe, s. 31.

7.   H. Gąsiorowski (1992): Owies w żywieniu zdrowego i chorego człowieka, s.37.

8.    J. Kijowski (1993): Elementy nowoczesnego przetwórstwa drobiu szansą różnorodnej i wysokowartościowej żywności, s. 56.

9.     H. Gąsiorowski, M. Urbanowicz (1993): Chleb w żywieniu zdrowego i chorego człowieka, s. 53.

10.   J. R. Warchalewski (1993): Kiedy żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka?, s. 59.

11.   E. Lampart-Szczapa (1993): Białko łubinu problemy technologiczne i żywieniowe, s. 29.

12.    B. Stasińska (1994): Chemiczne modyfikacje białek niekonwencjonalnych przeznaczonych do celów żywieniowych, s. 45.

13.    J. Czapski, R. Kamiński (1994): Technologia produkcji soku jabłkowego dziś i jutro, s. 61.

14.    M. Nogala-Kałucka, M. Gogolewski (1994): Związki witamino-E aktywne i ich znaczenie, s. 41.

15.    K. Trojanowska (1995): Mikroorganizmy w żywności sojusznicy czy wrogowie?, s. 120.

16.    Praca zbiorowa pod redakcją M. Jankiewicza (1995): Zastosowanie kwasu mlekowego i jego pochodnych, s. 217.

17.    E. Wąsowicz (1997): Produkty utleniania cholesterolu wykrywanie w żywności i ich biologiczne znaczenie, s. 59.

18.   J. Pikul, J.R. Warchalewski (1997): Wykaz zatwierdzonych stopni naukowych nadanych na wydziale technologii żywności w latach 1965-1996, s. 94.

19.    M. Abdalla (2000): Gospodarka żywnościowa w starożytnej Mezopotamii, s. 63.

20.    G. Duda (2000): Żywieniowa profilaktyka miażdżycy, s. 64.

21. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Karasia (2000): Chrom, nikiel, kobalt w ekosystemie żywieniowym: sojusznicy, czy wrogowie?, s.177.

Monografie wydane w ramach seminariów  "Związki nauki z praktyką"  (ISSN 1232-3101)

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’94 drobiarstwo, koncentraty spożywcze, mleczarstwo, owoce-warzywa, piekarstwo, piwowarstwo, pod red. J. R. Warchalewskiego, tom 1, 1994, s. 313.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’95 przemysł mięsny, spirytusowy, winiarski, opakowania do żywności, prawo żywnościowe, pod red. J. R. Warchalewskiego, tom 2, 1995, s. 373.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’96 zioła i przyprawy ziołowe, pod red. J. R. Warchalewskiego, tom 3, 1996,  s. 82. 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’96 produkcja żywności przyjazna dla środowiska, pod red. J.R. Warchalewskiego, tom 4, 1996, s. 212.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’97 wpływ cywilizacji na środowisko, postęp w ocenie jakości żywności, przemysł cukierniczy i skrobiowy, pod red. J. R. Warchalewskiego, tom 5, 1997,  s. 131.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności – Polagra ’98 przemysł paszowy szansą poprawy jakości surowców zwierzęcych, pod red. J. R. Warchalewskiego, tom 6, 1998, s. 272.